పరవళ్లు తొక్కుతున్న పెన్నమ్మ

నెల్లూరు

బారి వర్షాలు కురుస్తున్నాయిసోమశిల జలాశయం నిండుకున్నది
ఈతరుణంలో నెల్లూరు పెన్నా నది పరవళ్ళు తొక్కుతూన్న దృశ్యాలను చూసేందుకు నగర ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు అపరవాళ్లను చూస్తూ తమ తమ సెల్ పోనులలో సెల్ఫీ లు తీసుకుంటూ మురిసిపోతున్న ఎన్నో ఏళ్ల తరువాత ఇలాంటి ప్రవాహదృశ్యంచూస్తూ వారు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు -ఫోటో  కోదండపాణి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *