అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పెయింటింగ్ లు మన మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడతాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ భక్తి

తిరుపతిలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పార్క్, అక్క

డ ఏర్పాటు చేసిన పెయింటింగ్ లు మన మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడతాయి. కావాలంటే వీడియో ఓపెన్ చేసి చూడండి. మీకే తెలుస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *